Milí hostia, srdečne vás vítame v Penzióne Zbojník, zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste venovali pozornosť ubytovaciemu poriadku

UBYTOVACÍ PORIADOK

1. V penzióne môžeme ubytovať len hostí, ktorí sa riadne prihlásia, za týmto účelom po príchode predložia svoj platný doklad totožnosti ( obč. preukaz, cest. pas) a sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Klient obdrží kľúče od izby. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za maloleté deti koná zástupca.

2. Účet za rezervovaný pobyt a daň z ubytovania, platenú obci sa spravidla vyrovná pri príchode.

3. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 h do 21.00 h, v deň odchodu uvoľniť Penzión do 11.00 h. Neskorší príchod aj odchod je možný po dohode, potrebné nahlásiť vopred.

4. V celom objekte penziónu platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (na terase). Je potrebné brať do úvahy zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody.

5. Je zakázaný vstup do ubytovacej časti penziónu v športovej obuvi (lyžiarky, turistická obuv a pod .)

6. V čase od 22.00 h do 6.00 h je povinnosť dodržiavať nočný kľud.

7. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a podobne.

8. Pred odchodom z izby penziónu je hosť povinný vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere a kľúč odovzdať na recepcii.

9. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 100 ,- Eur.

10. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa.

11. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.

12. Pri ochorení alebo zranení je nutné kontaktovať majiteľa alebo priamo zdravotnícke zariadenie.

13. Posteľná bielizeň, uteráky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Slúžia na celý pobyt, sú v cene ubytovania. Výmenu zabezpečíme na požiadanie (na recepcii).

14. Hostia majú k dispozícií vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené.

15. V objekte sú nádoby na odpadky, s možnosťou separovania.

16. Hosť je povinný udržiavať poriadok a v deň odchodu dať izbu do pôvodného stavu

17. Ubytovanie domácich zvierat je povolené po dohode. Zvieratá nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a kŕmenie inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša všetky škody spôsobené zvieraťom.

18. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.)

19. Za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu majiteľ nezodpovedá.

20. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia hosťom, zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

21. Na začiatku pobytu hosť neskladá kauciu, po skončení pobytu nahlási škody a poškodený majetok uhradí v plnej výške.

22. Tento poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internete. Jeho neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinnosti.

23. V prípade, že ho závažným spôsobom hosť poruší, majitelia majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej  doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku objektu penziónu.

S úctou kolektív penziónu Zbojník